Advanced + Jolly Grammar Tréning

Jolly Phonics Advanced + Jolly Grammar (ďalší stupeň po Jolly Phonics Basic)

Po prvom (príp. druhom) úspešnom roku výučby Jolly Phonics deti dokážu rozpoznávať v slovách všetkých 42 anglických hlások, spájať ich do slov a viet písomnou formou zachytiť slová, čítať slová, vety a texty, v ktorých sa uplatňuje pravidelnosť anglickej fonetiky a rozpoznať 12 najbežnejšie sa vyskytujúcich slov nepravidelného hláskovania.

Následne by deti mali pokračovať výučbou materiálov Jolly Phonics Pupil Book 2 a 3, ktorý sa dá podľa intenzity výučby plánovať na 1 alebo 2 školské roky.

Formy a rozsah vzdelávania:

  • Osobný seminár – 5 hodinový
  • 2 konzultačné hodiny počas praktickej časti kvalifikácie
mys

Časti Jolly Phonics Advanced + Jolly Grammar:

1. časť tréningu Jolly Phonics Advanced sa zameriava na zvládnutie základných zručností učiteľa pracovať s metodikou obsiahnutou v pracovných učebniciach Jolly Phonics Pupil Book 2 a 3.

V Jolly Phonics Pupil Book 2 sa žiaci zoznamujú s alternatívnym čítaním a písaním hlások, venujú sa porozumeniu slovných spojení, samostatnému tvoreniu viet na základe obrázkov, čítaniu druhej úrovne dekódovateľných knižiek a učia sa rozoznávať ďalšie bežne používané slová nepravidelného hláskovania. V tretej učebnici “Jolly Phonics Pupil Book 3″ sa pokračuje vo výučbe alternatívnych hlások, nakoľko žiaci už dokážu rozoznávať krátke a dlhé samohlásky a uplatňovať ich alternatívne hláskovanie v čítaní, rovnako ako v písaní. Žiaci sa rozvíjajú v porozumení textu prostredníctvom zaujímavých cvičení s obsahom celých viet. Na tomto stupni sú žiaci vyzývaní k písaniu viet na danú tému. Slovná zásoba sa rozširuje o posledné skupiny slov s nepravidelným hláskovaním.

vcielka

2. časť tréningu Jolly Grammar sa sústreďuje na zvládnutie ďalších základných zručností učiteľa, aby jednoducho a prehľadne zvládol dve pracovné učebnice Jolly Grammar 1 a 2, ktoré nasledujú po prebraní Pupil Book 2 a 3.

V učebnici Jolly Grammar 1 sa žiaci oboznamujú s jednotlivými slovnými druhmi, ktoré sa od seba v knihe farebne odlišujú a popritom má každý slovný druh aj svoj symbol. Pravidelne sa pracuje s novými ako aj s už známymi alternáciami jednotlivých hlások v slovách a žiaci už poznajú všetkých 72 slov nepravidelného hláskovania. Oboznamujú sa s minulým, prítomným a budúcim tvarom slovies, tvorbou a písaním viet a otázok, ako aj s určitými a neurčitými členmi podstatných mien.

V učebnici Jolly Grammar 2 sa už žiaci učia rozlišovať všeobecné a vlastné podstatné mená, tvoriť množné číslo, správne používať osobné zámená, jednotlivé slovesné tvary a časy, rozlišovať a stupňovať prídavné mená, oboznamujú sa s predložkami a spojkami, interpunkciou a napokon aj s vetnou skladbou.

Cena:

Cena Jolly Phonics Advanced + Jolly Grammar tréningu: 99€/osoba.

Po úspešnom absolvovaní kurzu bude absolventovi zaslaný certifikát o absolvovaní kurzu.

Alebo ináč: Čo Vám z praktického hľadiska tréning prinesie?

Odporúčame absolvovať tento tréning po skúsenosti s učením Jolly Phonics v prvom roku a teda reálneho zážitku z úspechu u detí z učenia touto metódou. Uvedomíte si, že deti používajú na čítajú a písanie techniku „decoding“, dekódovanie a nečítajú celé slová. Tak sa Vám potom ľahšie predstaví forma učenia výnimiek, ktoré angličtina má neúrekom a ktorým sa budeme venovať počas celého učenia. Vysvetlíme, zahráme sa, naučíme sa! Vďaka tréningu si uvedomíte, že učenie anglickej gramatiky je vlastne zábava. Dozviete sa aké projekty, práce sa dajú s deťmi robiť na hodinách angličtiny, keď sú už na takejto úrovni. Zistíte, že aj vo vyšších ročníkoch sa stále dá učiť angličtina zábavnou, kreatívnou a konštruktívnou formou.