Posted on

Ako naučiť deti správne čítať a písať po anglicky?

Touto otázkou sa zaoberala už pred mnohými rokmi učiteľka a spoluautorka metódy Jolly Phonics, pani Sue Loyd.

„Aby sa dieťa naučilo správne čítať a písať v angličtine, je potrebné rozumieť dvom odlišným, ale rovnako dôležitým zručnostiam, a to čítaniu slov (dekódovaniu, spájaniu hlások do slov) a porozumeniu (slovu, ktoré dieťa prečítalo)“.

Porozumenie sa rozvíja prirodzene, ako pri učení rôznych jazykov, najlepšie cez rozprávanie a počúvanie, keď sú deti malé. Ale slovná zásoba sa rovnako zlepšuje cez čítanie. Na druhej strane, dekódovanie jednotlivých hlások v slove, je potrebné sa učiť systematicky cez program, akým je napríklad Jolly Phonics. Momentálne sa v školách deti učia rozoznávať niektoré hlásky v slovách a uplatňujú ich výslovnosť v iných slovách (napr. sh, ch, th), ale ich spájanie do slov, nie je až tak prepracované. So spájaním jednotlivých hlások do slov, ktoré sa v angličtine nazýva blending, by sa malo začať čím skôr, keď sa deti naučia rozoznávať už prvé hlásky.

Ako sa číta s metódou Jolly Phonics?

Predstavte si, že by ste svojmu žiakovi ukázali kartičku, kde by mal obrázok hríbika a pod ním názov mushroom. Ako by prečítalo toto slovo, keby ho predtým nikdy nepočulo a nevidelo? Žiaci, ktoré sa učia metódou Jolly Phonics dekódujú, rozoznávajú jednotlivé hlásky v slovách. V slove mushroom by dekódovalo 6 hlások (m-u-sh-r-oo-m) a prečítalo by toto slovo i keby sa nikdy predtým s týmto slovom nestretlo. Akonáhle žiaci používajú túto techniku blending (spájanie jednotlivých hlások do slov) niekoľkokrát, slovo je im známe a blending požívajú len na slová, s ktorými sa nikdy predtým nestretli. Navyše robia to s radosťou, považujú to za hru, pri ktorej sa nemusia učiť naspamäť celé slová.