Jolly Phonics Advanced

Čo je Jolly Phonics Advanced

V druhom roku sa deťom predstavujú výnimky, ktoré sa opäť učia hravou formou. Napríklad: hop over e, ktoré je v slove make, počujeme tam ai, ale píše sa s hop over e, ktoré je na konci slova. Deti, ktoré sa učili 1 rok Jolly Phonics… týmto dekódovateľným spôsobom, ľahšie vnímajú zmeny v slove, nepozerajú sa viac na slovo ako celok, ale po hláskach. Tak prestávajú mať zábrany prečítať akékoľvek dlhé slovo.

Počas druhého roku si deti osvojujú pravopis fonetických slov (ktoré sa naučili už počas 1. roku) a precvičujú plynulé čítanie nekonečne veľa slov s výnimkami v anglickom jazyku. Tým ich slovná zásoba opäť narastá, prirodzene, pretože kto by sa nerád dozvedel, čo znamená slovo – veta, ktorú práve prečítali. S bohatšou zásobou deti vedieme k nezávislému písaniu, t.j. napíš, čo si myslíš. Nie sú to frázy tipu „My name is Peter. I live in …“, ale odpovede na otázky, ako napríklad „Čo si robil cez víkend?“ V tomto štádiu deti píšu s radosťou.