Jolly Phonics Basic Tréning

Jolly Phonics Basic Tréning – Akreditovaný program Ministerstva školstva SR

Program získal akreditáciu dňa 27. novembra 2014 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (číslo rozhodnutia o akreditácii: 1509/2014).

Hlavný cieľ vzdelávacieho programu:

je zdokonaliť a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti v oblasti výučby anglického jazyka metódou Jolly Phonics.

Obsahom vzdelávacieho programu:

je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností na osvojenie si metódy Jolly Phonics a jej úspešné aplikovanie vo výučbe anglického jazyka. Vzdelávanie v dištančnej podobe eLearningu obsahuje študijné materiály, zdroje pre ďalšie samoštúdium, diskusné fóra a zadania úloh k jednotlivým modulom vzdelávania:

  1. modul – História a vývoj Jolly Phonics
  2. modul – Jolly Phonics a 5 základných zručností
  3. modul – Výučba formou Jolly Phonics
  4. modul – Zlepšovanie zručností čítania a písania
  5. modul – Výskumy a materiál Jolly Phonics
snake

Formy a rozsah vzdelávacieho programu:

  • prezenčná (teoretická) časť – 10hodín
  • dištančná (eLearning) časť – 35hodín

Prezenčná (teoretická časť)

Prezenčná časť pozostáva z Jolly Phonics Trainingu a praktickej ukážky hodiny Jolly. Prezenčná časť vzdelávania môže byť realizovaná v priestoroch Jolly Phonics Center v Pezinku alebo v priestoroch objednávateľa (škola, jazykové školy).

Dištančná (eLearning) časť

Dištančnú časť odporúčame absolvovať po prezenčnej (teoretickej)časti, čo nie je podmienka. Účastníci obdržia prihlasovacie heslo a po jeho aktivácii do systému majú odo dňa prihlásenia presne 90 dní na absolvovanie eLearning časti online.

V online tréningu sa od absolventa očakáva metodické spracovanie vyučovacej hodiny anglického jazyka metódou Jolly Phonics, jej realizácia a následná analýza. Záverená prezentácia online vzdelávania bude prezentácia tejto práce.

Účastníci sú vedení k tomu, aby vzájomne komunikovali prostredníctvom rôznych komunikačných prostriedkov ako fórum, chat a e-mail poskytnuté školiacim systémom CPD College, Írsko. Počas celého trvania kurzu sú aktívne sprevádzaní odborným vedením a usmerňovaní lektormi CPD College.

Po úspešnom absolvovaní online tréningu účastník obdrží Medzinárodný certifikát, ktorý ho oprávňuje učiť metódou Jolly Phonics kdekoľvek na svete!

hadik

Financovanie vzdelávacieho programu:

Výška poplatku za vzdelávanie (prezenčná a dištančná časť spolu) je stanovená na 198€.

Možnosť zvýhodnenej ponuky pre školy nájdete tu.

Materiálna, technická a informačná podpora:

Účastníkom vzdelávania bude poskytnutý študijný materiál Jolly Phonics Teacher’s Book a bohatý e-learningový materiál na stiahnutie.