Posted on

Jolly Phonics v 1. ročníku, šk. roka 2017/2018

1. Learning the Letter Sounds

Všetky slová sa skladajú zo zvukov. V anglickom jazyku sa najčastejšie používa 42 zvukov, ale len 26 písmen reprezentujúcich tieto zvuky. To znamená, že niekedy 2 písmená vytvoria jeden nový zvuk, ako napríklad /sh/,
/ai/, /ee/, /ou/, /ng/, nazývame ich „digraphs“. Pre lepšie rozpoznanie niektorých digraphs predstavujeme zvuky v iných veľkostiach, napríklad: oo (krátke /oo/ v slove book) – oo (dlhé /oo/ v slove moon), th (znelé /th/ v slove this) – th (neznelé /th/ v slove thin). Pre správnu výslovnosť, čítanie a písanie, si deti potrebujú osvojiť plynulé rozoznávanie týchto zvukov. Deťom sa predstavuje jeden zvuk každú vyučovaciu hodinu, a to prostredníctvom príbehu. Príbeh ponúka množstvo slovnej zásoby, kde konkrétny zvuk deti rozoznávajú. Vizuálny materiál pomáha porozumeniu. Na lepšie uchopenie tohto zvuku, deti používajú určitý znak (gesto), ktoré vychádza z príbehu. Deti si opakujú zvuky prostredníctvom vizuálnych plagátov, veľkých kníh, kariet a pracovných zošitov každú hodinu.

2. Learning Letter Formation

Pri tejto zručnosti sa deti v prvom rade učia priradiť zvuk k symbolu (písmu), ktorý ho reprezentuje. Učiteľ pritom ponúka rôzne spôsoby: písanie rukou vo vzduchu, opisovanie zvuku prstom vo veľkej knihe, písanie
štetcom na tabuľu. V prípade, že je dieťa pripravené na správny úchop ceruzky/pera, opisuje dané symboly zvukov
v pracovnom zošite. Počas prvého roku sa deťom predstavujú len malé písmená v tlačenej forme.

3. Reading (Blending)

Aby dieťa vedelo správne vysloviť, prečítať dané slovo, musí vedieť, čo to slovo znamená. Predtým s deťmi pracujeme na technike, aby vedeli, čo nám slová hovoria. Pozeráme sa teda na písmená v slove, rozoznávame a nahlas hovoríme zvuky, ktoré v slove sú a počúvame ich. Následne ich spájame. Joly Phonics je syntetický fonetický program a s touto zručnosťou spájania jednotlivých zvukov do slov deti dokážu prečítať s istotou aj neznáme slová a potom ich uvažujúca myseľ automaticky vyhľadáva porozumenie. Učiteľ predstavuje túto techniku na 15-20 slovách za hodinu, čím sa tvorí nová slovná zásoba u detí. Učiteľ na to používa karty, vytvorené kartičky slovnej zásoby, slová napísané na tabuli. Týmto spôsobom sa eliminuje memorovanie celých slov, ktoré sú pre dieťa začínajúce sa učiť prvý cudzí jazyk obtiažne bez zabezpečenia dostatočného opakovania.

4. Identifying the Sounds in Words

Počúvanie zvukov v slove je jedna z najzákladnejších zručností pre správny pravopis. Deti najskôr počúvajú
jednotlivé zvuky v slove a priraďujú k nim symbol (písmeno), potom počúvajú a snažia sa identifikovať všetky zvuky v slove. Identifikovanie zvukov v slove je tiež známe ako fonetické uvedomovanie. Deti využívajú pracovný zošit, skladajú slová z kariet a píšu diktované slová.

Všetky vyššie uvedené štyri zručnosti si deti precvičujú každú hodinu na zvukoch, ktoré sa im predstavujú
postupne. S každým zvukom sa tieto opakujúce zručnosti zdokonaľujú, predstavuje sa nová slovná zásoba
a učiteľ má možnosť pozorovať, v ktorej zručnosti potrebuje dieťa podporiť.

5. Identifying the Sounds in Words

Tricky words sú nepravidelné slová, pri ktorých sa nedá celkovo uplatniť fonetická znalosť ako napríklad he, she, I, your, one, said. Učiteľ preto predstavuje slová a deti sa ich učia vysloviť ako celé slovo a zároveň napísať.
V prvom roku sa predstavuje len 11 tricky words.

Počas 1. roka Jolly Phonics deti zažijú veľký úspech: od zvládnutia jednotlivých zvukov – krátkych slov – zložitejších slov – k vetám – príbehom v knihe. Kľúčovým cieľom Jolly Phonics v prvom roku je naučiť detí rozpoznať všetky zvuky, ukázať im ako tieto zvuky spájame so symbolom (písmom) a porozumieť tak, ako sa abecedný kód používa pri čítaní a písaní. Čím skôr deti získajú zručnosti správneho počúvania, vyslovovania, písania a spájania týchto zvukov do slov, prechádzajú do plynulého a samostatného rozprávania, čítania a písania. Jolly Phonics program v prvom roku deti ukončujú čítaním 18 kníh Jolly Phonics Readers Red level 1, ktoré vedia samostatne prečítať. Knižky sú žánrovo rozdelené na rozprávkové príbehy, fiction, non-fiction. Okrem zvládnutia Jolly Phonics zručností je cieľom prvého roka predstavenie a utvrdenie základných komunikačných zručností a slovnej zásoby okruhov ako Ja a moja rodina, zvieratká, farby, nakupovanie, počasie, atď.

Počas tréningov sa učiteľom predstavila metóda Jolly Phonics
a jej aplikovanie v triede, práca s pomôckami, príprava prostredia a koordinácie žiakov v triede. Počas workshopov s učiteľmi zdieľame skúsenosti, reflektujeme a hľadáme riešenia týkajúce sa aplikovania metódy v danej
triede, prípravy prostredia, či pomoci určitým žiakom. Súčasťou Jolly Phonics Workshopu II. je oboznámenie a príprava na
meranie žiakov po 1. ročníku učenia sa metódou Jolly Phonics.

Vyhodnotenie šk. roka 2017/2018

Meranie jazykovej kompetencie žiakov na výstupe z prvého ročníka ZŠ sa uskutočnilo v období 28. máj – 8. jún 2018 prostredníctvom jazykového testu. Test bol skoncipovaný tak, aby ho bolo možné použiť pre experimentálnu skupinu (žiaci zúčastňujúci sa vyučovania prostredníctvom metódy Jolly Phonics) a kontrolnú skupinu (žiaci prvých ročníkov, ktorí nie sú súčasťou vyučovacieho programu metódy Jolly Phonics). Evaluácia experimentálneho overovania metódy bola vykonaná na počte 907 žiakov experi- mentálnej skupiny a 142 žiakov kontrolnej skupiny. Jej cieľom bolo zistiť, v čom spočíva pridaná hodnota vyučovania prostredníctvom metódy Jolly Phonics.
Na základe prvej časti, súboru siedmich tém a položiek k nim zameraných na meranie jazykovej kompetencie žiakov výsledky merania poukazujú na úspešnosť žiakov v experimentálnej
skupine – 85,38% v porovnaní s kontrolnou skupinou – 57,53%. Súčasťou testovania jazykovej kompetencie žiakov bolo skúmanie javu, keď si žiak dopomohol k správnej odpovedi prečítaním slova/ textu. Meranie poukazuje na skutočnosť, že žiaci experimentálnej skupiny uplatňujú fonetickú metódu Jolly Phonics na dekódovanie jednotlivých zvukov a ich spájanie do slov, pričom žiaci kontrolnej skupiny využívali metódu celého slova s menším úspechom. Priemer úspešnosti vzhľadom na jednotlivé témy, napr. téma 1 – experimentálna skupina 54,3 a kontrolná skupina 7,7.

Druhá a tretia časť testovania sa výlučne venovala len experimentálnej skupine nakoľko v kontrolných triedach sa nepodporuje kompetencia čítania a písania v prvom ročníku. Druhá časť pozostávala z krátkeho textu knižky The Rocket, kde žiaci čítali 8 viet. Priemerné percentuálne hodnotenie úspešnosti je 85,6%. Tretia časť testovania sa sústredila na zhodnotenie písomného prejavu experimentálnej skupiny formou krátkeho slovného diktátu šiestich slov. Priemerné dosiahnuté skóre žiakov v tejto časti skúšky bolo 5,6 bodu, resp. priemerná úspešnosť vyjadrená percentuálne
predstavovala 80,5%. Celkovo dosiahnuté výsledky žiakov experimentálnych tried
v anglickom jazyku v primárnom vzdelávaní vo všetkých kompetenciách – v čítaní s porozumením, počúvaní s porozumením, ústnom a písomnom prejave po prvom školskom roku sú veľmi úspešné. Hodnotenie neslúžilo len na skúmanie cudzojazyčnej kompetencie žiakov prvého ročníka ZŠ, ale dokázalo aj úspešnú evaluáciu kvality testu, jeho častí a jednotlivých položiek.