Posted on

Jolly Phonics v 3. ročníku, šk. roka 2019/2020

V treťom ročníku žiaci pracovali s pracovným zošitom Jolly Phonics Pupil Book 3, kde si precvičovali lepšie porozumenie alternatív základných zvukov písmen a zoznámili sa so zostávajúcimi “tricky words” ( nepravidelnými slovami). Na základe skúseností z druhého ročníka z opisu obrázka, žiaci pokračovali v písaní podľa danej témy, pod názvom kreatívne písanie. Zoznámili sa s novou slovnou zásobou formou aktivít a cvičení, pri ktorých im pomáhali skúsenosti s čítaním a písaním a žiaci tak mohli tieto aktivity robiť samostatne. Aktivity na hodine a práca s pracovným zošitom majú rovnaký vzor, s ktorým sa stretli v pracovnom zošite Jolly Phonics Pupil Book 2 (v druhom ročníku). Preberané alternatívy základných zvukov písmen /ph/ pri výslovnosti v slove ako elephant, /c/ – /g/ pri výslovnosti v slovách ako cinema, girafe, /igh/ pri výslovnosti v slove ako light, /ew/ pri výslovnosti v slove ako few, /air, are, ear/ pri výslovnosti v slovách ako chair, square, bear.
Medzi “tricky words” nepravidelné slová predstavené v treťom ročníku patria any, many, more, before, other, were, because, want, saw, put, could, should, would, right, two, four, goes, does, made, their, once, upon, always, also, of, eight, love, cover, after, every, mother, father.
Žiakom bola predstavená možnosť písať s oveľa väčšou slobodou. V treťom ročníku im už nie sú poskytnuté vzory viet na prepis, alebo obrázok, ktorý sa po predstavení snažia opísať. Namiesto toho po prebraní základných tematických okruhov počas navýšenej hodiny a slovnej zásoby, ktorá je žiakom predstavená, majú priestor v pracovnom zošite na písanie a ilustráciu svojej písomnej práce. Výstup písania na témy základných tematických okruhov bol vo forme skupinových projektov a výtvarných prác.
Preberané základné tematické okruhy: My Summer Holiday, This is me, My Family, My House, Food, My best dinner, Animal, The Animal I like the best, My Best Day, Sport, My Game, Culture & Art, My Best Story, Daily Routine, Inky´s Day Out, Friendship, In the Old Tree Lived…, Holiday, My Dream Holiday. Aktivity na hodinu učitelia čerpali z učebníc schválených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, s ktorými mali predchádzajúcu skúsenosť. V tomto ohľade sme si vyskúšali ako je možné zaradiť iné učebnice a metodiku do programu Jolly Phonics.
Slovnú zásobu a plynulé čítanie si žiaci precvičovali čítaním 18 kníh Jolly Readers Yellow Books a postupne začali čítať vyššiu úroveň 18 kníh Jolly Readers Green Books, s ktorými budú pokračovať vo štvrtom ročníku. V tematickom výchovno-vzdelávacom pláne pre tretí ročník sme z dôvodu precvičovania a opakovania slovnej zásoby, s ktorou sa žiaci stretli, zahrnuli ústne predstavenie slovných druhov (Nouns – Proper Nouns, Common Nouns, Article, Adjective, Verb, Adverbs), ktoré sú odlíšené farebne, symbolom a posunkom (multizmyslovým spôsobom) s akým im boli predstavené zvuky písmen v Jolly Phonics. Žiaci hravým spôsobom kategorizovali slovnú zásobu podľa slovných druhov. Napríklad: Všetko, čo viem odfotiť musí byť Common Noun (Všeobecné podstatné meno) – a cat, a dog, a house, a pen,…. Daný slovný druh je farebne odlíšený čiernou farbou, symbolom trojuholníka a posunkom položenia dlane na čelo. Slovné druhy si budú žiaci ďalej predstavovať vo štvrtom ročníku podľa nadväzujúcej metodiky Jolly Grammar.