Posted on

Tak ďaleko a predsa blízko

Základná škola Matice Slovenskej 13 v Prešove je prvá škola v tomto meste, ktorá začala vyučovať metódu Jolly Phonics v školskom roku 2013/2014. „Do tohto projektu sme sa zapojili najmä preto, že na našej škole sa vzdelávajú žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou (na hodinách slovenského jazyka používame Eľkoninov šlabikár – ide tiež o fonematické uvedomovanie hlások).
Týmto žiakom, ale aj žiakom v klasických triedach, by sme chceli priblížiť aj vyučovanie anglického jazyka.“, hovorí pani Maťufková, zástupkyňa školy.
Úspechy žiakov v anglickom jazyku, ktorí sa učili touto metódou jeden rok potvrdzujú výsledky Jolly Phonics Assessmentu, a to, že ich „čitaľská gramotnosť a zároveň výslovnosť v anglickom jazyku dosiahla nadpriemerné a vynikajúce výsledky u žiakov v klasických triedach a priemerné výsledky k veku žiaka v triedach s poruchami učenia. Žiadne z detí nebolo definované ako slabé, alebo žeby nedokázalo zvládnuť spôsob učenia touto formou“. (Jolly Phonics Assessment) Pozrite si nasledujúce video z hodiny (vyučujúca dr. Smoláková), ktoré potvrdzuje, že deti sa učia s radosťou, ľahkosťou a po celý čas komunikujú v anglickom jazyku.
Dňa 27.3.2015 som mala možnosť zúčastniť sa Workshopu organizovaného na ZŠ Matice slovenskej. Bolo mi cťou predstaviť metódu Jolly Phonics zástupcom Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, pani prorektorke pre vonkajšie vzťahy PhD. Doc. PaedDr. Ivane Cimermanovej, Doc. PhDr. Magdaléne Bilej, z inštitútu anglistiky a amerikanistiky, zástupkyňi Mesta Prešov z oddelenia školstva pani Mgr. Ľudmile Kravčákovej, vedeniu ZŠ Matice slovenskej pani riaditeľke dr. Rodákovej, zástupkyňi školy p. Maťufkovej, vyučujúcim angličtiny pani Mgr. Puchalovej, Mgr. Lešigovej, Mgr. Uhlárovej, dr. Smolákovej, študentom a čestnému hosťovi pánovi Davidovi Rogersovi z Veľkej Británie. Veľmi sa teším priazni Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a vzájomnej spolupráci v ďalšom období. Neskutočná vďaka patrí Mgr. Adriane Lešigovej, ktorá sa stala garantkou programu Jolly Phonics (akreditovanému programu Ministerstvom školstva SR). Pani Lešigová nielen s radosťou učí Jolly Phonics, ale veľmi pekne prezentuje v zahraničí, na Londýnskej výstave BETT 2015 (British Educational Training and Technology Show). Na tomto stretnutí sa vďaka nej zoznámil s metódou Jolly Phonics i veľvyslanec Veľkej Británie Andrew Gart  a prísľúbil návštevu školy.
 
Od 28.3.2015 sa pridali k učeniu metódy Jolly Phonics pani učiteľky zo ZŠ Mukačevská, Prešov, pani Čopová a pnani Šutranová a 16 študentov z Filozovickej fakulty Prešovskej univerzity z odborov predškolskej a elementárnej pedagogiky a učiteľstvo anglického jazyka. Vďaka pani učiteľke zo ZŠ Matice slovenskej v Prešove, dr. Smolákovej sa študenti zapájajú do výučby priamo na hodinách anglického jazyka a plánujú i naďalej rozvíjať a pracovať s touto metodikou. „Som nadšená z takejto kreatívnej metódy. Uvedomila som si na tom, že aj ja som sa niektoré veci zle naučila (ako dieťa) a tam som to akosi objavila nanovo. Už teraz sa teším na ďalšie školenia, napr. Jolly Grammar.“, študentka anglického jazyka a výtvarného umenia Zuzka Ovčariková.
Tento rok si ZŠ Matice slovenskej v Prešove pripomína 45. výročie jej založenia a jej pedagogickým zamestancom zo srdca želám dostatok tvorivej energie, pevné zdravie, nevyhnutnú dávku šťastia, pokojné pracovné prostredie i rodinné zázemie. Vážim si pozvanie na Deň učiteľov a ďakujem za príjemný pobyt v ďalekom Prešove.