Posted on

ZŠ Andreja Hlinku Ružomberok – Černová

Vážená pani Machálková!
Je to už tretí rok, ktorým oficiálne postupujeme v našej škole v rámci výučby anglického jazyka metódou Jolly
Phonics, za seba však konštatujem, že moju pozornosť a aktivitu už Jolly Phonics získala niekoľko rokov
vopred a s jej aplikáciou som začínala už v pozícii učiteľa anglického jazyka na predchádzajúcom pracovisku.
Na základe výsledkov žiakov v tejto škole, ale určite i preto, že táto metóda poskytuje priestor tvorivosti i
aktivizujúcemu učeniu žiakov (čo mne ako učiteľovi plne vyhovovalo), bolo jednoznačným rozhodnutím pri
prestupe do novej školy uchádzať sa o podporu a začlenenie do začínajúceho projektu týkajúceho sa učenia
metódou Jolly Phonics. Zároveň bolo dôležitým aspektom v tomto celom získať podporu a priazeň pre túto
metódu aj u ďalšieho pedagóga v škole (nariadenie či požiadanie nadriadeného bolo nepostačujúce vzhľadom
k možnému výslednému efektu tohto bez zapálenosti pedagóga)..
Rozpačité začiatky vyučovania touto metódou sa u skúsenej kolegyne angličtinárky rozplývali po tréningoch,
ktoré sme s Vami absolvovali. Ani jedna z nás nie je nováčikom výučby anglického jazyka na prvom stupni,
a preto pri výbere metód obozretne zvažujeme, či má zmysel o nich uvažovať a zavádzať ich systematicky do
praxe. Sami rodičia neradi pripúšťajú myšlienku, že ich dieťa má byť súčasťou experimentálneho overovania
metódy, o ktorej vedia veľmi málo, a pritom nemajú osobnú skúsenosť s kladnými referenciami.
Zo zvedavosti, zároveň však, priznávam, súčasne i so skepsou v predstave, že ma zas niekto ide presviedčať
o úžasnej, najlepšej, dokonalej metóde učenia anglického jazyka, aká len existuje, som sa zúčastnila Vašej
prednášky o tejto metóde. Pôvodným zámerom bolo zistiť a čo možno vyvrátiť ďalší pokus niekoho, kto sa
snaží presvedčiť o dokonalosti a vynaliezavosti nového prístupu učenia cudzieho jazyka, že táto metóda je
lepšia než tie, čo používame my, ba tá najlepšia (čisto pragmatický prístup učiteľa, ktorý sa pravidelne
zaujíma o novinky a pravidelne sa aj zúčastňuje rôznych konferencií či seminárov s týmto cieľom, sa
modifikuje rokmi na stiesnenú pochybnosť, či niekto dokáže ešte „vynájsť teplú vodu“). Aké bolo moje
prekvapenie, keď to dávalo logiku aj zmysel (a to bol len začiatok)! Som presvedčená, že som nebola jediná,
ktorej to narušilo koncepciu osvedčených vlastných postupov a zároveň vytrhlo z letargie.
Ak má pedagóg postupovať touto metódou, musí jej veriť. Musí veriť tomu systému postupnosti,
zmysluplnosti i inakosti.
Áno, stojí nás veľa úsilia pripravovať sa na vyučovacie hodiny – napriek tomu, že môžeme potvrdiť, že „recept
a know how“ je v učiteľskej knihe. Nie je to však kniha, ktorá vyučuje, ale pedagóg, ktorý ju oživuje.
Áno, dostali sme všetko, čo potrebujeme k aplikovaniu tejto metódy – je to neuveriteľné na slovenské
pomery, ale učitelia majú z čoho učiť, pravidelne sa vzdelávajú a vymieňajú si skúsenosti, žiaci majú do čoho
písať a didaktické pomôcky sa v triede „rozmnožili“.
Áno, máme radosť z toho, že sa vzdelávame, lebo efekt tejto metódy pozorujeme a badáme na každej
vyučovacej hodine anglického jazyka na svojich žiakoch.
Áno, deti majú hodiny anglického jazyka radi, majú obrovskú slovnú zásobu a učia sa milovať knihy – lebo sú
fantastické v čítaní a knižky korešpondujú s tým, čo sa učia.
Nie, nemýlia si zvuky s písmenami slovenskej abecedy – automaticky „prepínajú“ a aplikujú.
Nie, nedostávame od rodičov sťažnosti, hoci tomu sami rodičia nerozumejú a deťom doma pomôcť nevedia –
deti učia ich.

Nie, nechystáme sa s aplikovaním tejto metódy skončiť ani po ukončení experimentálneho projektu.
Verím, že ministerstvo školstva sa zaoberá výsledkami aplikovania tejto metódy a dá zelenú nielen tomu, čo
je financované ako projekt z EU, ale aj tomu, čo obohacuje naše deti a robí ich schopnými prežiť v cudzom
svete vďaka zanieteným pedagógom, ktorí poctivo v školách aplikujú Jolly Phonics – bez nároku na akýkoľvek
honorár pre to, že niečo overujú a že robia vo svojej práci „naviac“.
Blíži sa polrok, s ním čas hodnotenia a sumarizovania a my by sme chceli, aj prostredníctvom tohto
písomného vyjadrenia, reflektovať výučbu metódy Jolly Phonics a všetko, čo obnáša.
Dovoľte mi poďakovať sa za Vaše enormné úsilie, ktoré vynakladáte na všetkých školeniach nás, pedagógov,
za vedenie, posielanie veľkého množstva didaktických materiálov, za odvahu, ktorú nám dodávate, za to
pootvorenie pomyselných dverí našej odvahy i poznania. V neposlednom rade mi dovoľte sa poďakovať za
všetky tie deti, ktoré objavili radosť z učenia, lásku k cudziemu jazyku, zvedavosť z nového, odbúravanie
strachu z robenia chýb…za deti, ktoré znovu objavili čaro knihy ako takej, do ktorej sa neboja vstúpiť tým, že
po nej siahnu a že ju otvoria (nehovoriac o tom, že tá kniha je napísaná po anglicky, teda ich nerodným
jazykom, a oni ju vedia prečítať a rozumejú jej).
V našej Základnej škole Andreja Hlinku Ružomberok – Černová sa stala Jolly Phonics súčasťou vyučovania
cudzieho jazyka vo všetkých ročníkoch na prvom stupni a hrdo sa priznávame k tomu, že patrí medzi
osobitosti, špecifiká, ktoré tvoria našu školu a našli si v nej svoje pevné miesto.

S úctou Mgr. Bibiana Kľačková,
riaditeľka školy

V Ružomberku – Černovej, 20.01.2020