Inovačné vzdelávanie Jolly Phonics a Jolly Grammar
or About Jolly Phonics & Jolly Grammar Complete Training

apríl 2024 – júl 2024


Jolly Phonics Center, o.z. ako poskytovateľ inovačného vzdelávania realizuje program METÓDY JOLLY PHONICS A JOLLY GRAMMAR v súlade s § 55 ods. 3, 5, a 6 zákona č. 138/2019 Z. z. na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré mu bolo vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 6. novembra 2023, evidenčné číslo: 55/2023 – IV.

Cieľ vzdelávania:

Prostredníctvom metódy Jolly Phonics a Jolly Grammar prehlbovať, rozširovať a inovovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti a kľúčové kompetencie, potrebné na výkon činnosti učiteľov predmetu anglický jazyk, a na výkon činnosti pedagogických asistentov a zahraničných lektorov pri podpore výučby anglického jazyka.

Požadované podmienky na prihlásenie:

Každý kto  spadá do kategórie, alebo podkategórie alebo kariérovú pozíciu
učiteľ materskej školy
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
zahraničný lektor
pedagogický asistent.

Rozsah programu INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA METÓDY JOLLY PHONICS– 60 hodín:

prezenčná časť

  • prednášky + prezentácie aktivít s didaktickým materiálom + praktické bloky + teoretické bloky: 45 hodín (niektoré teoretické bloky môžu byť odučené počas vzdelávania online formou)
  • 2 x online workshop – aktivity a simulácia vyučovania v triede 5 hodín
  • praktikum prezentácií v tréningovej triede 10 hodín

samoštúdium
čítanie určenej literatúry + vedenie si poznámok + vypracovanie úloh na doma

Ukončenie inovačného programu METÓDY JOLLY PHONICS a JOLLY GRAMMAR:
Vzdelávanie je možné ukončiť záverečnou prezentáciou (skúškou) pred trojčlennou komisiou, ktorá prebehne online formou a v súlade s § 56 ods. 1 a 4 zákona č. 138/2019 Z. z.

Záverečná prezentácia (skúška) bude pozostávať z nasledovných častí:

  • komisionálne zhodnotenie vopred vypracovanej prípravy na vyučovaciu hodinu z každej časti programu
  • obhajoba jednej vyučovacej hodiny

Podmienky získania osvedčenia o inovačnom vzdelávaní:

Každý účastník, ktorý sa zúčastnil minimálne 80% prezenčnej časti programu, odovzdal všetky zadané práce, a absolvoval záverečnú prezentáciu (skúšku) dostane osvedčenie o absolvovanom inovačnom vzdelávaní s číslom akreditácie MŠVVaŠ SR.

V prípade nesplnenia všetkých vymenovaných podmienok, môže byť v prípade potreby účastníka vystavené potvrdenie o účasti na vzdelávaní, bez uvedenia čísla akreditácie inovačného vzdelávania.

Miesto vzdelávania:
Jolly Phonics Center, o.z., so sídlom Kukučínova 636/4, 902 01 Pezinok

Cena programu INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA METÓDY JOLLY PHONICS, možnosti platby:
1 platba: 1 x 400,- Eur (ku prvému dňu vzdelávania)
2 platby: 2 x 220,- Eur (1platba ku prvému dňu vzdelávania a 1 platba koncom prvej polovice vzdelávacieho programu)

Lektorka  a odborný garant inovačného vzdelávania: Bc. Viera Machálková
Zakladateľka Jolly Home School, súkromnej základnej školy so špeciálnym dôrazom na individuálny prístup k vzdelávaniu detí a integráciu Montessori metódy, je certifikovaná učiteľka AMI – Montessori pre deti vo veku 6-12 rokov. Jej vášeň pre dvojjazyčné vzdelávanie sa prejavuje v používaní metód Jolly Phonics a Jolly Grammar pri výučbe v anglickom jazyku, pričom je vedúcou trénerkou pre tieto metódy na Slovensku. V rokoch 2017 až 2021 realizovala experimentálne overovanie metódy Jolly Phonics na 46 základných školách na Slovensku. Je zakladateľkou spoločnosti Jolly Phonics Center, o.z. Pezinok a odbornou garantkou pre inovatívne vzdelávanie učiteľov anglického jazyka.

Harmonogram programu:

Časť 121. 4. 2024 (nedeľa)8 hod.
Časť 211. 5. 2024 (sobota)8 hod.
Časť 325. 5. 2024 (sobota)8 hod.
Časť 48. 6. 2024 (sobota)8 hod.
Časť 522. 6. 2024 (sobota)8 hod.
WORKSHOP –  aktivity a simulácia vyučovania v triedeOnline formou.3 hod.
PRAKTIKUM prezentáciíTermíny sú stanovené podľa jednotlivých častí programu. Účasť je povinný stráviť 1 hodinu precvičovania si prezentácií a aktivít v tréningovej triede.5 hod.
SKÚŠKYJÚL 2024 

Vzdelávací čas: začiatok vzdelávania je od 8:00 a koniec o 16:00, ale môže byť lektorom upravovaný priebežne:

  • s ohľadom na účastníkov prichádzajúcich z odľahlejších regiónov Slovenska
  • podľa aktuálnych potrieb priebehu vzdelávacieho procesu

Prihlasovanie: prihlasovací formulár

Informácie o vzdelávaní: 0902 325 787 alebo office@jollyphonics.sk