Posted on

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schvaľuje výsledok experimentálneho overovania a súhlasí s používaním metódy Jolly Phonics.

MŠ SR schvaľuje metódu Jolly Phonics

Experimentálne overovanie bolo realizované v rokoch 2017 až 2021 v spolupráci s garantom Štátnym pedagogickým ústavom, Bratislava na 46 základných školách v Slovenskej republike. Počas celého obdobia štyroch rokov sa nám spoločne podarilo zvyšovať vzdelávacie výsledky žiakov v anglickom jazyku v primárnom vzdelávaní prostredníctvom vzdelávania učiteľov využívajúcich metódu Jolly Phonics a zabezpečením moderných vzdelávacích učebníc a pomôcok. Napriek meniacim podmienkam súvisiacich s pandémiou COVID-19, sme mali možnosť získať skúsenosti s aplikovaním metódy v prezenčnom ale aj v online vzdelávaní. Viac info: https://www.jollyphonics.sk/experimentalne-overovanie-jolly-phonics-na-slovensku/