Posted on

Jolly Phonics v 2. ročníku, šk. roka 2018/2019

Po tom ako sa deti naučili správne rozpoznať, vysloviť, prečítať
a napísať jeden spôsob fonetických slov, v druhom ročníku pokračujú s dlhými slovami a vetami a alternatívami, napríklad /y/ vyslovujúce sa „ee“ v slove holly, /ck/ v slove back, double letters v slovách rabbit, kitten, „hop–over e“ v slovách cake, eve, kite, rope, mule, /ay/ v slove day, /oi/ v slove boy atď. Tieto
alternatívy sa predstavujú podobným spôsobom ako všetky zvuky
v 1. ročníku, podporené príbehom alebo pravidlom používaným
v anglickom jazyku. Kompetenciu písomného prejavu si precvičujú prepisovaním malých a veľkých tlačených písmen a formou slovných diktátov priamo v pracovnom zošite Jolly Phonics Pupil Book 2. S tým je spojená i abeceda a vyhláskovanie slov. Pracovný zošit ponúka množstvo aktivít na podporu novej slovnej zásoby prepojenej
s čítaním. Počas roka učiteľ venuje jednu hodinu za dva týždne konverzačnej téme, ktorá podporuje komunikáciu v anglickom jazyku s učiteľom alebo so spolužiakom v dvojici. Témy obsahujú témy okruhov a slovnú zásobu žiaci uplatňujú aj v rozvíjaní samostatného písania. Samostatné písanie viet si deti nacvičujú podľa modelu viet učiteľa. Opisujú obrázok a vety píšu do pracovného zošita. Deťom sa ponúkajú písať rôzne typy viet a otázok. Slovná zásoba sa rozširuje náročnejším čítaním kníh Jolly Readers Yellow Books, ktoré sú opäť žánrovo delené na rozprávkové príbehy, fiction a non-fiction. Knižky obsahujú náročnejšie dlhé slová, opisy, vety, priamu reč a rovnako predstavené alternatívy v 2. ročníku. Počas celého druhého ročníka je cieľom zvyšovať výsledky žiakov v anglickom jazyku vo všetkých kompetenciách – v čítaní
s porozumením, počúvaní s porozumením, ústnom a písomnom prejave.

Vyhodnotenie šk. roka 2018/2019

Vyhodnotenie merania žiakov v 2. ročníku bude súčasťou ďalšieho vydania Journalu.
Obsahová